Algemene voorwaarden Keren B.V.

Louis Armstrongweg 50, 1311 RK ALMERE


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Keren B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen Keren) aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Keren van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
1.2.In het navolgende wordt verstaan onder
Keren: het door Keren geleid bedrijf tevens h.o.d.n. Kerèn Presentatie Systemen: leverancier/distributeur van audiovisuele producten, computers en elektronische gebruiksartikelen, software en/of supplies en algemene hulpmiddelen ten behoeve van presentaties in de ruimste zin van het woord alsmede de door of namens Keren, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen diensten, waaronder consultancy, onderhoud en installatie.
Afnemer: iedere - rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die met Keren een overeenkomst aangaat of wil aangaan of wie Keren een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 
Producten: apparatuur, software, supplies en/of documentatie.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Keren en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Keren B.V. dit heeft ondertekend. Wanneer de rechter één of meerdere bepaling om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaard, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
1.4. Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Keren B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes
 

2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Keren B.V., daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en binden Keren B.V. niet.
2.2. Een door Keren B.V. gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door afnemer is geaccepteerd. Keren B.V. heeft het recht om de termijn van de aanbieding te verlengen met een door haar te bepalen periode. 
2.3. Indien de overeenkomst niet aan Keren B.V. wordt verleend, heeft Keren B.V. het recht alle kosten, die Keren B.V. heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1. Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Keren B.V. ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door Keren B.V. uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.2. Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door Keren B.V. of het moment dat door Keren B.V. uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.3. Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Keren B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Keren B.V. hieraan uitvoering wordt gegeven.
3.4. Mondelinge bestellingen door een afnemer gedaan zijn niet bindend dan na schriftelijke bevestiging door afnemer en schriftelijke aanvaarding daarvan door Keren B.V. of het moment dat door Keren B.V. uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Keren B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Keren B.V. niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
3.7. Keren B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
3.8. Overeenkomsten en afspraken, hetzij overeengekomen met derden, hetzij overeengekomen met medewerkers van Keren B.V. binden Keren B.V. niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de directie van Keren B.V. zijn bevestigd. Keren B.V. behoudt ter zake het recht tot ontbinding voor tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering
 

4.1. Keren B.V., dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met afnemer overeengekomen procedures en daarbij de belangen van afnemer naar beste weten behartigen.
4.2. Mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door Keren B.V. te leveren producten zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.
4.3. Afnemer verstrekt alle gegevens die Keren B.V. nodig oordeelt ter uitvoering van de overeenkomst. Indien is overeengekomen dat afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.4 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van Keren B.V. voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door Keren B.V. te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
4.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Keren B.V. staan of indien afnemer op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Keren B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Keren B.V. in rekening te brengen.
4.6 Keren B.V. zal op verzoek van afnemer de producten tegen berekening van de overeengekomen tarieven installeren c.q. bedrijfsklaar maken.

Artikel 5. Prijzen
 

5.1. De door Keren B.V. genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.
5.2. Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en de datum der aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Keren B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij enig wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet. De eerder geoffreerde prijzen komen in dat geval direct te vervallen. 
5.3. Alle door of vanwege Keren B.V. genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting
5.4. De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer aangewezen, vallen buiten de verkoopprijs en komen geheel of gedeeltelijk, zulks ter bepaling door Keren B.V., ten laste van afnemer.
5.5. Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaal, zal Keren B.V. gerechtigd zijn om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die een hogere kostprijs voor Keren B.V. ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende order en/of bestellingen te berekenen.

Artikel 6. Betaling en zekerheidsstelling
 

6.1 Betaling dient, zonder aftrek van enige korting en zonder schuldvergelijking, te geschieden op basis van dagelijkse facturering.
6.2 Afnemer dient de aan Keren B.V. verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, te voldoen op een door Keren B.V. aangegeven bankrekening op de door Keren B.V. redelijkerwijs aan te geven wijze.
6.3 Indien afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Keren B.V. over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening de direct opeisbare wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten- waaronder incassokosten begrepen- komen vanaf het moment bedoeld in lid 3 van dit artikel eveneens voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de verschuldigde hoofdsom en indien de werkelijke kosten hoger liggen dan dit bedrag: de werkelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Keren B.V. doet de verschuldigdheid ontstaan.
6.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6 Keren B.V. behoudt zich het recht voor om voor de aflevering van de verkochte producten, 
of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals betaling van de overeengekomen koopprijs te verlangen.
6.7 Onverminderd hetgeen in lid 6 is bepaald, kan Keren B.V. bij het aangaan van, dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst van afnemer verlangen, dat deze ten genoegen van Keren B.V. voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van de overeenkomst ten laste van afnemer zullen komen.
6.8 Het door afnemer, niet of onvoldoende verschaffen van de door Keren B.V. verlangde zekerheid, als bedoeld in lid 7, geeft Keren B.V. het recht om van de overeenkomst af te zien, danwel om deze al dan niet door een buitengerechtelijke verklaringen aan afnemer te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 
6.9 Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Keren B.V. te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
 

7.1 Alle door Keren B.V. geleverde producten blijven eigendom van Keren B.V. totdat afnemer alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten
7.2 Afnemer is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde producten, totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden door afnemer en laatstgenoemde geen verdere verplichtingen meer heeft jegens Keren B.V. terzake van de geleverde producten. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft afnemer het recht de producten op welke wijze dan ook te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan.
7.3 Afnemer verbindt zich plicht zich jegens derden, die de geleverde producten wil bezwaren, op eerste verlangen van Keren B.V. te verklaren dat hij niet tot het bezwaren van de producten bevoegd is.
7.4 Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Keren B.V. danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Keren B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Keren B.V. zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Keren B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Keren B.V.. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8. Levering en risico
 

8.1 Levering van verkochte producten vindt plaats vanaf het magazijn of bedrijf van Keren B.V. en vanaf dat moment gaat het risico over op afnemer ongeacht de feitelijke plaats van aflevering.
8.2 Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn aan Keren B.V..
8.3 Indien terzake van door Keren B.V. verkochte producten keuring door afnemer is overeengekomen en afnemer binnen veertien dagen van deze uitnodiging geen gebruik gemaakt heeft, worden de verkochte producten na deze termijn geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door afnemer.
8.4 Indien bij gelegenheid van een keuring als bedoeld in lid 3 door afnemer op- en/of aanmerkingen worden gegeven ten aanzien van, danwel bezwaren bestaan tegen de verkochte producten, heeft Keren B.V. alsdan veertien dagen de tijd deze op en/of aanmerkingen c.q. bezwaren op te (doen) heffen, alvorens de verkochte producten door afnemer definitief kunnen worden afgekeurd of geweigerd.

8.5 Voorgenomen retourzendingen dienen middels het formulier “Retourzendingen” bij Keren B.V. te worden aangemeld. Dit formulier wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Zonder schriftelijke toestemming zijnerzijds is Keren B.V. niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Na schriftelijke toestemming door Keren B.V. dient de retourzending in deugdelijke verpakking op een door Keren B.V. nader te bepalen adres en binnen de wettelijke termijn te worden afgeleverd.

Artikel 9. Leveringstermijnen
 

9.1 Een door Keren B.V. opgegeven afleveringstermijn is indicatief en informatief en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Keren B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Keren B.V., op de door die toeleveranciers aan Keren B.V. verstrekte gegevens. Keren B.V. kan niet verplicht worden binnen de afleveringstermijn de aflevering uit voeren, maar zal door Keren B.V. zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
9.2 Indien Keren B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Keren B.V. .
9.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is en met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid en artikel 16 (Aansprakelijkheid).
9.4 Keren B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 10. Transport
 

10.1 Het transport van de verkochte producten geschiedt steeds af magazijn of bedrijf Keren B.V., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anderszins is overeengekomen.
10.2 Alle kosten van het transport komen voor rekening van afnemer.
10.3 Alle risico’s van welke aard ook, terzake van het transport van verkochte producten, komen volledig voor rekening en risico van afnemer, zodat Keren B.V. derhalve op generlei wijze gehouden is om enige schade aan de verkochte producten tijdens het transport ontstaan aan afnemer te vergoeden.
10.4 Slechts op uitdrukkelijk tijdig schriftelijk aan Keren B.V. kenbaar gemaakt verlangen van afnemer, zal Keren B.V. voor rekening en ten behoeve van afnemer een transportverzekering voor de verkochte producten afsluiten bij een door afnemer aan te wijzen solide verzekeringsmaatschappij.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
 

11.1 Keren B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, supplies, documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Keren B.V. aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Keren B.V. of diens toeleveranciers, en afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door Keren B.V. en afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.2 Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 vertrouwelijke informatie, unieke artikelnummers en bedrijfsgeheimen van Keren B.V. of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze gegevens, producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
11.3 Het is afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
11.4 Het is Keren B.V. toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.
11.5 Keren B.V. verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Keren B.V. zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
11.6 Afnemer zal Keren B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Keren B.V. bevoegd daartegen - mede namens afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal afnemer Keren B.V. zijn medewerking verlenen.

Artikel 12. Reclames (klachten) en garantie
 

12.1 Keren B.V. verstrekt nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van haar fabrikant/toeleverancier. De door Keren B.V. aan afnemer verstrekte garantie betreft een fabrieksgarantie. De fabrikant/toeleverancier blijft verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht c.q. het verlenen van de garantie en in dit verband gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant/toeleverancier van Keren B.V.. 
12.2. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.
12.3. Indien Keren B.V. de garantieverplichting van de fabrikant/toeleverancier nakomt, is Keren B.V. vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het product of onderdelen hiervan of de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen.
12.4 Afnemer dient reclames terzake van geleverde producten door Keren B.V. schriftelijk aan Keren B.V. mede te delen binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
12.5 Reclames geven afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.6 Ieder vorderingsrecht vervalt indien:
- afnemer danwel een derde, zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten; 
- het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
- indien het serienummer van het product is verwijderd;
- in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door Keren B.V. is geschied;
- het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;
- het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Keren B.V. redelijkerwijs niet was te verwachten;
- afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen; 
- er sprake is van normale slijtage van de producten;
- de zaak niet door Keren B.V. is verkocht;
- de klachten voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen;
- na verloop van 1 jaar nadat het product is verkocht of geleverd danwel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn.
12.7 Indien een leverancier van Keren B.V. het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Keren B.V., zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in dit deel van de algemene voorwaarden. Keren B.V. zal afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze software voorkomende gebreken.
12.8 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
12.9 Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook tijdens de garantieperiode.

Artikel 13. Tekortkoming, ontbinding door Keren B.V.
 

13.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Keren B.V. niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
13.2 Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, ingebreke blijven van een vervoerder en iedere andere omstandigheden die Keren B.V. redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft, alsmede iedere omstandigheid op grond van waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. In al deze gevallen komt Keren B.V. het recht toe om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten om alle andere met de wederpartij lopende overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden, hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
13.3 Naast de in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt Keren B.V. dit recht ook toe in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. 
13.4 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig één of meer verplichtingen (waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht), nakomt, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of afnemer zijn contractuele verplichtingen jegens Keren B.V. nakomt, heeft Keren B.V. het recht naar haar keuze om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Tevens is Keren B.V. daarbij bevoegd alle andere met afnemer lopende overeenkomsten voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.5 Ingeval van opschorting of gehele/gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Keren B.V. krachtens de leden 2, 3 en 4 van dit artikel geldt het navolgende.
- Keren B.V. heeft het recht terstond betaling te verlangen van al haar werkzaamheden tot het moment van opschorten of (gedeeltelijke) ontbinding.
- Tijdens de opschorting is Keren B.V. bevoegd en –aan het einde daarvan verplicht- te kiezen voor uitvoering van de overeenkomst, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
- Ontbinding of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
- Afnemer heeft niet het recht om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
- Alle door Keren B.V. gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van afnemer.

Artikel 14. Ontbinding door afnemer
 

4.1 Indien afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
14.2 Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding door afnemer is deze terstond betaling verschuldigd van alle tot dan toe gemaakte kosten door Keren B.V. alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 25% (zegge: vijfentwintig) van de totale overeengekomen verkoopprijs.
14.3 Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, heeft Keren B.V. het recht om, indien de daadwerkelijke schade groter is, vergoeding van deze schade te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
 

15.1 Keren B.V. is niet aansprakelijk voor door afnemer of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
15.2 Indien Keren B.V. uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is deze aansprakelijkheid van Keren B.V. beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van Keren B.V. voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Keren B.V. beperkt tot een maximum van van 50% (vijftig) van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 25.000,-- per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
15.3 Indien afnemer zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft afnemer niettemin verplicht de BTW aan Keren B.V. te voldoen, over het door de verzekeringsmaatschappij aan Keren B.V. verschuldigde bedrag. 
15.4 Afnemer vrijwaart Keren B.V. voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 16. Geheimhouding
 

16.1 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle bescheiden en informatie die hij van Keren B.V. ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, danwel rechterlijke matiging vatbare dwangsom ad € 50.000,-- (zegge: vijftig duidend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Keren B.V. volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
 

17.1 Het is Keren B.V. toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Keren B.V. worden overgedragen zal Keren B.V. afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Keren B.V. is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Keren B.V..

Artikel 18. Toepasselijk recht
 

18.1 Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, , overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamde, van Keren B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
18.2 Alle geschillen n.a.v door Keren B.V. gedane aanbiedingen of met Keren B.V. aangegane overeenkomsten zullen bij uitsluiting berecht worden door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Keren B.V..

Artikel 19. Slotbepalingen
 

19.1 Keren B.V. is bevoegd tot wijzigen van deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden direct in werking.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;
19.2 Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 20. Depot 
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Lelystad onder inschrijfnummer 341 089 21 en worden op verzoek door Keren B.V. kosteloos toegezonden.

Your ... Distributor