Wachtwoord vergeten
Email

Inhoud niet beschikbaar door het uitschakelen van Cookies
Klik hiervoor op de banner.

Privacy verklaring

Informatie over onze organisatie en over onze website

GO Telecom B.V., handelend onder de naam Exertis (wij, ons) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Wij verstrekken deze Privacyverklaring om u te informeren over de aard van de gegevens die wij online van u verzamelen en de manier waarop wij gebruik maken van dergelijke gegevens. Op deze website zijn de Nederlandse wetten van toepassing.

Exertis is onderdeel van de DCC Group Plc.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een specifieke individuele persoon kan worden geïdentificeerd, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers (“Persoonsgegevens”).

Als u tijdens uw bezoek aan onze site informatie wilt opvragen, wilt deelnemen aan een actie, promotie, evenement, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere informatie aan ons verstrekt, dient u wellicht uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende (Persoons)gegevens van u:

 • gegevens over uw gebruik van onze website;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van communicatie met onze website.

Als u winkelt in onze webshop, verzamelen wij de volgende (Persoons)gegevens van u:

 • inlognaam;
 • bekeken producten;
 • gekochte producten;
 • contactgegevens;
 • (aflever)adresgegevens.

Als u werkzaam bent bij een zakelijke relatie van ons, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • (zakelijke) contactgegevens.

Als u bij een relatie van ons een bestelling plaatst, onze relatie uw bestelling bij ons plaatst en wij op verzoek van deze relatie een levering (drop shipment) aan uw (huis)adres verzorgen, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • (mogelijk ook uw) telefoonnummer ten behoeve van de aflevering.

Als wij door een relatie/leverancier worden ingeschakeld in geval van een defect van/mankement aan een geleverd artikel en/of een storing aan geleverd artikel, geleverde software, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • (mogelijk ook uw) telefoonnummer ten behoeve van de afhandeling van de klacht.

Als het nodig blijkt, zullen deze gegevens ook doorgegeven moeten worden aan de leverancier/fabrikant ter verdere be- en afhandeling. Daar waar nodig neemt de leverancier/fabrikant, zonder onze tussenkomst contact met u op, om het probleem direct met u te kunnen bespreken.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of met ons communiceert, verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens;
 • inhoud van de communicatie.

Als u bij ons solliciteert (open sollicitatie/sollicitatie naar aanleiding van een vacature/stageplaats enz.), verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van u:

 • Persoonsgegevens die u achterlaat bij het sturen van uw mail/brief met daarbij behorende CV en de daaropvolgende correspondentie.
 • Informatie die tijdens (sollicitatie)gesprekken naar voren komt.

Zie ook onze Cookie Policy voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Als u ervoor kiest om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, zullen deze gegevens worden gebruikt om de informatie, producten en/of diensten te verstrekken die door u worden verlangd of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn, en om met u te kunnen communiceren omtrent deze doeleinden, of voor enige andere doeleinden, zoals gesteld op het tijdstip waarop de gegevens werden verzameld, dit onder voorbehoud van de voorkeuren die u destijds aangaf.

Als u zich bijvoorbeeld op een nieuwsbrief abonneert, worden uw e-mailadres en andere contactgegevens door ons uitsluitend verzameld voor doeleinden van het versturen van deze nieuwsbrief, tenzij wij u hebben verzocht om uw gegevens te mogen gebruiken voor marketing- of andere doeleinden, en u daarmee hebt ingestemd. Wanneer er een vergoeding betaald moet worden voor een product of dienst, worden uw gegevens ook gebruikt voor facturatie doeleinden.

Als u ervoor kiest om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een sollicitatie en/of stageverzoek, zullen deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van een zo optimaal mogelijke werving- en/of selectieprocedure.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die u ons verstrekt.

Mochten wij uw Persoonsgegevens in portefeuille willen houden, zullen wij dit alleen doen na uw schriftelijke toestemming. Na deze periode zullen uw gegevens worden vernietigd of zullen wij opnieuw uw toestemming vragen om deze gegevens langer in ons bezit te houden.

Wij willen uw gegevens alleen bewaren voor het geval er binnen een periode van 1 jaar een vacature binnen onze organisatie ontstaat die aansluit bij uw profiel.

Als u bezwaar hebt tegen het bewaren van uw gegevens, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar P&O@exertis.nl.

Als wij uw gegevens niet willen bewaren, zullen deze binnen 4 weken na het sluiten van het sollicitatieproces worden vernietigd.

Wij verwerken Persoonsgegevens met uw toestemming, voor de volgende doeleinden:

 • het verzenden van onze (e-mail) nieuwsbrief;
 • deelname aan een evenement of actie;
 • werving- & selectieprocedure.

Wij verwerken Persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een verplichting uit een contract waar u een partij bij bent, voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten en producten en de follow up hiervan;
 • het factureren, verwerken, incasseren en uitkeren van betalingen.

Wij verwerken Persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting, in de volgende gevallen:

 • voldoen aan verplichtingen uit de wet, zoals o.a. fiscale verplichtingen;
 • meewerken aan bevelen van de rechter en (ambtenaren van) opsporingsdiensten en overheidsinstanties.

Wij verwerken Persoonsgegevens voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, voor de volgende doeleinden:

 • ons belang om marketingactiviteiten met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen uitvoeren;
 • met u te kunnen communiceren over onze producten en diensten;
 • het vaststellen, handhaven en/of uitvoeren van (contractuele) rechten die wij hebben, dan wel het verdedigen tegen eventuele juridische claims.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de doeleinden die wij hierboven hebben beschreven. Daarna de gegevens gepseudonimiseerd, geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging

Wij zien er op toe dat alle Persoonsgegevens worden beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de eisen uit de wet. Die maatregelen zijn er met name op gericht om ongeautoriseerde vernietiging, verlies of wijziging van de Persoonsgegevens en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Openbaarmaking van en internationale overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Om onze diensten te kunnen verlenen is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten delen met andere bedrijven binnen Exertis, zoals DCC Group Plc. Ook kan het zijn dat wij uw Persoonsgegevens delen met derde partijen die uw Persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Dergelijke partijen zijn contractueel gehouden om de Persoonsgegevens uitsluitend conform onze instructies te verwerken.

Aangezien Exertis internationaal actief is, kan dit inhouden dat uw gegevens worden doorgezonden aan andere landen, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen altijd de nodige stappen ondernemen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens ook buiten de EER goed beschermd worden, en deze gegevens op een veilige manier worden bewaard en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die wij aan u hebben medegedeeld op het tijdstip van de verzameling van de gegevens. Dat doen wij door uw gegevens door te geven aan een land waar het beschermingsniveau door de Europese Commissie als voldoende is beschouwd of door een contract te sluiten op basis van modelbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. U kunt contact met ons opnemen op het adres onderaan deze verklaring om meer informatie te ontvangen over de wijze waarop wij uw rechten bij internationale doorgifte beschermen.

Wij behouden ons ook het recht voor om uw Persoonsgegevens met derden te delen waar dit vereist is door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te handhaven en/of om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, een verzoek van een toezichthouder of overheidsinstantie. Als Exertis het voorwerp zou worden van een overname of een acquisitie, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Direct marketing

U zult van ons regelmatig marketingcommunicaties ontvangen waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn, dit in overeenstemming met de door u voordien aangegeven marketingvoorkeuren. Als u niet langer dergelijke marketingcommunicaties wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail: gdpr@exertis.nl om uw opt-out rechten uit te oefenen, of de instructies op te volgen, die vermeld zijn in elke marketingcommunicatie.

Site Traffic Informatie en Cookies

Servers binnen Exertis houden automatisch data bij over uw bezoek aan onze site, op basis van uw IP-adres. Deze informatie identificeert u niet als individueel persoon, maar identificeert de computer of een ander apparaat dat door u wordt gebruikt om de website te bezoeken. De door onze verzamelde informatie wordt gebruikt om na te gaan waar ter wereld de site wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zogenaamde ‘cookies’, automatisch worden gedownload. Exertis.nl maakt enkel gebruik van geanonimiseerde tracking cookies van Google Analytics, Dit betekend dat er wel wordt gekeken welke pagina’s worden bekeken, maar niet wie dit doet of vanaf waar. Als u deze site blijft gebruiken gaat u hiermee akkoord. Onze reseller omgeving maakt géén gebruik deze analytische cookies. Zie voor meer informatie Verzameling van persoonlijke gegevens hier boven op de pagina.

Kinderen

Exertis verzamelt niet met opzet Persoonsgegevens van kinderen. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken of uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken Als u de leeftijd van zestien jaar nog niet hebt bereikt.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt door ons regelmatig getoetst en wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij plaatsen alle updates op deze internetpagina. Wij raden u aan om van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken, zodat u bekend blijft met de laatste versie van dit document. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet in mei 2018.

Hyperlinks

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen en die niet gedekt zijn door deze Privacyverklaring. Als u gebruik maakt van de verstrekte links om andere sites te bezoeken, kunnen de beheerders van dergelijke sites uw gegevens verzamelen, die dan door hen zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun Privacyverklaring, die kan verschillen van de onze. Wij raden u aan om de Privacyverklaringen door te nemen op de andere door u bezochte websites.

Vragen, klachten en de uitvoering van uw rechten

Als u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens de wij over u verwerken. Ook heeft u het recht om uw Persoonsgegevens (afhankelijk van de omstandigheden) te corrigeren, te doen verwijderen, te doen beperken en het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Deze rechten kunt u uitvoeren door contact op te nemen met het onderstaande adres.

gdpr@exertis.nl of stuur ons een brief per post op het volgende adres: in Nederland: Exertis, Laan van Kopenhagen 100 – 3317 DM  Dordrecht, of in België: Generaal de Wittelaan 9 bus 4B – B-2800 Mechelen.

Cookie Name Cookie ID Cookie Description Additional info
Has Javascript has_js A cookie that determines whether your browser has JavaScript enabled. Required by the content management system this site has been built with. This cookie is strictly necessary for the website to operate.
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. This cookie is essential for the website to operate efficiently. Click here for an overview of privacy at Google

If you wish to learn more about cookies go to www.aboutcookies.org

Cookie Name Cookie ID Cookie Description Additional info
Has Javascript has_js A cookie that determines whether your browser has JavaScript enabled. Required by the content management system this site has been built with. This cookie is strictly necessary for the website to operate.
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited. This cookie is essential for the website to operate efficiently. Click here for an overview of privacy at Google

If you wish to learn more about cookies go to www.aboutcookies.org

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Meer informatie

Deze website gebruikt zogenaamde anonieme "tracking cookies" van Google Analytics. Dit betekend dat er wel wordt gekeken welke pagina's bijvoorbeeld worden bekeken, maar niet wie dit doet of vanaf waar. Als u deze site blijft gebruiken gaat u hiermee akkoord. Onze reseller omgeving maakt géén gebruik van analytische cookies, maar enkel van functionele cookies. Dit is voor het bijhouden welke producten in de winkelmand zitten. Voor meer informatie, lees onsPrivacybeleid.

Sluit